RainTOOL

Aplikace pro identifikaci lokality se zvýšeným rizikem vzniku eroze a vnosu sedimentů do vodních toků a nádrží. Dále podporuje optimalizaci ochranného managementu zemědělských pozemků.

V hydrologicky souvisejícím území hl. m. Prahy byla provedena kategorizace povodí různých měřítek z pohledu ohroženosti povrchovým odtokem, erozí a podpovrchovým odtokem, tj. převážně systémy zemědělského odvodnění.

Dále jsou v aplikaci prezentovány dostupné situační výkresy melioračních staveb, včetně jejich prostorového rozložení.

Aplikace dále obsahuje návrh systému opatření pro zvýšení retence vody na zemědělském půdním fondu či v jeho bezprostřední návaznosti a zlepšení jakosti vody. Jedná se o systém různých vzájemně provázaných typů opatření (organizační, agrotechnická, biotechnická) na úrovni subpovodí (50 – 200 ha) i konkrétních půdních bloků.

animace

Využití

Aplikace slouží jako podpora při rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu a prioritizace k přijímání a vyhodnocování opatření pro eliminaci dopadů jevů eroze, zejména na pozemcích ve vlastnictví či správě MHMP. Aplikace umožní navrhování optimalizované struktury a managementu zemědělských i jiných pozemků ve vlastnictví a správě MHMP (způsob hospodaření, tvar a velikost), návrh zpřístupnění a defragmentace zemědělské krajiny ve vazbě na pozemky MHMP (obnova polních cest a zeleně).

Spolupracující subjekty

  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
  Magistrát hl. m. Prahy - Odbor ochrany prostředí

Výstupy

Základní kategorizace hydrologických jednotek v rámci povodí hl. m Prahy z pohledu ohroženosti povrchovým odtokem, erozí a podpovrchovým odtokem
Podrobná kategorizace hydrologických jednotek v pilotních územích
Identifikace lokalit ohrožených erozí půdy, hlavní zdrojové lokality sedimentů a místa jejich vstupu do vod, identifikace lokalit s prioritou protierozních opatření
Identifikace a kategorizace lokalit ohrožených podpovrchovým odtokem – drenážními systémy
Optimalizace tvaru a velikosti zemědělských pozemků ve vlastnictví a správě MHMP
Optimalizace managementu hospodaření na zemědělských pozemcích ve vlastnictví a správě MHMP
Návrhy zpřístupnění zemědělské krajiny ve vazbě na pozemky MHMP
Kvantifikace účinnosti navržených opatření z pohledu přínosů k zadržení vody v krajině, zlepšení jakostních ukazatelů vody a eliminace erozních smyvů
Tento výzkum byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000842, Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy - RainPRAGUE.