RainSOFT

Koncept I (RainSOFT) vyvíjí webové prostředí pro posuzování a návrhy konkrétních, variantních opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území.

V aplikace RainSOFT jsou zohledňovány stavební, přírodní a morfologické charakteristiky území. Dále jsou reflektovány klimatické podmínky, zejména úhrny srážek včetně jejich intenzity.

V souvislosti s těmito faktory je vyhodnocována aplikovatelnost navrhovaných opatření. RainSOFT úzce rozvíjejí současné principy Generelu odvodnění hl. m. Prahy, který řeší především efektivní využívání srážkové vody v místě dopadu, tj.:

  • podpora vsakování vod na vhodných lokalitách
  • transformace odtoků epizodních vod
  • podpora samočistících procesů
  • opětovné použití srážkových vod jako vody užitkové
  • snížení objemu „splaškových“ vod vstupujících do kanalizace - přiváděných na ČOV

Jako pilotní povodí pro koncept RainSOFT bylo po dohodě se spolupracujícími subjekty zvoleno povodí Dalejského potoka (s přítoky Holyňský a Klukovický potok).

animace

Výstupy

Interaktivní webová mapová aplikace pro zobrazení a práci s následujícími podklady:

Multikriteriální analýza výběru vhodného způsobu nakládání s dešťovou vodou
Podklady navazující projektové činnost při návrhu nových či rekonstrukci stávajících systémů urbanizovaného odvodnění (hospodaření se srážkovou vodou)
Mapové podklady s prezentací lokalit pro zasakování
Mapové podklady s prezentací lokalit pro akumulaci vody
Mapové podklady s prezentací lokalit pro odvedení a následnou akumulaci
Spolupráce se státní správou, developery, atd.

Využití

Interaktivní webová mapová aplikace bude sloužit pro rozhodování státní správy a samosprávy z pohledu variantního přístupu k navrhování opatření pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy. Softwarový prostředek bude poskytovat relevantní podklady pro navazující projektovou činnost při návrhu nových či rekonstrukci stávajících systémů urbanizovaného odvodnění (hospodaření se srážkovou vodou).

Spolupracující subjekty

  Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Tento výzkum byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000842, Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy - RainPRAGUE.