RainGIS

Aplikace pro integrované řešení krizových hydrologických situací na vodních tocích území hl. m. Prahy. Důraz je kladen na rychlost a kvalitu informací z hlediska ochrany obyvatel, majetku a životního prostředí před účinky povodní.

Aplikace umožňuje zobrazení konkrétní povodňové mapy na základě srážkového úhrnu, který pro danou lokalitu predikuje ČHMÚ nebo je aktuálně měřena na srážkoměrných stanicích. Na základě návrhové srážky dojde k určení adekvátního průtoku generovaného daným povodím.

V aplikaci je vestavěna databáze obsahující podrobné datové sady předem vytvořených povodňových map a převodní tabulku mezi srážkovým úhrnem a odpovídajícím průtokem v korytě vodního toku.

Pro každou návrhovou výšku srážky jsou generovány tři separátní průtoky, přičemž každý průtok zohledňuje rozdílné vláhové podmínky v daném povodí. Předcházející období je rozděleno na srážkově podprůměrné, průměrné a nadprůměrné. Tento krok umožňuje detailně popsat reakci daného povodí (velikost průtoku) v závislosti na předpovězeném srážkovém úhrnu a předchozí nasycenosti povodí.

Výsledkem je zpřesněný odhad průtoku pro následnou volbu odpovídající povodňové mapy. Tento systém bude umožňovat velmi rychlé zobrazení povodňových map bez nutnosti výpočtu v reálném čase.

Jako pilotní území pro aplikaci RainGIS bylo po dohodě se spolupracujícími subjekty zvoleno povodí Kunratického a Lipeneckého potoka.

animace

Výstupy

Platforma bude ve formě interaktivní webové mapové aplikace, kde bude možné pracovat s těmito zpracovanými mapovými podklady:

Vytvořený geodatabázový a mapový sklad záplavových území (vč. rastru hloubek a rychlostí)
Propojení na hlásný systém (stavy a průtoky) – hlásné předpovědní profily
Vývoj sběrného formuláře pro naplnění databáze ohrožených osob
Získání sestav ohrožených osob, imobilních, atd. (dle struktury sběrného formuláře)
Získání kontaktních údajů pro distribuci SMS zpráv s informacemi
Generování počtu ohrožených objektů (osob) dle definování konkrétní povodňové události
Implementace do digitálního plánu hl. m. Prahy – dPP Praha

Využití

Aplikace umožní krizovému manažerovi detailně predikovat rozsah ohrožených objektů, infrastruktury a samotných obyvatel, s případným napojením na činnosti integrovaného záchranného systému. Dále zajistí zvýšení kvality hlásné a předpovědní povodňové služby, včetně zvýšení rychlosti a kvality distribuce informací v době povodně.

Spolupracující subjekty

 Lesy hl. m. Prahy
 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 Magistrát hl. m. Prahy - Odbor ochrany prostředí
Tento výzkum byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, číslo projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000842, Nástroje pro efektivní a bezpečné hospodaření se srážkovou vodou na území Prahy - RainPRAGUE.